...

“Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam là Quỹ xã hội, phi lợi nhuận hàng đầu trong việc thực hiện các chương trình đổi mới giáo dục. Quỹ được thành lập theo Quyết định số 2455/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 23/08/2017”
Dự án 1
Sứ giả 0
Số người ủng hộ 1825
Số tiền ủng hộ 71.492.536đ

Scroll to top