...

“Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.”
Dự án 3
Sứ giả 3
Số người ủng hộ 32
Số tiền ủng hộ 68.620.000đ

Sứ giả gây quỹ

Bạn có thể trở thành sứ giả gây quỹ cho các dự án bằng cách tạo trang gây quỹ với mục tiêu của riêng mình.

Scroll to top