...

“Tiệm giặt là của người Điếc là một dự án của Doanh nghiệp xã hội Sáng group. Tiệm sử dụng hoàn toàn nhân sự là những người Điếc. Quy trình giao tiếp với khách hàng được thiết kế riêng để quá trình vận hành trơn tru. Lợi nhuận của Tiệm giặt là của người Điếc sẽ được sử dụng hoàn toàn cho các lớp học kỹ năng sống cho người Điếc, hỗ trợ người Điếc hòa nhập xã hội.”
Dự án 1
Sứ giả 1
Số người ủng hộ 29
Số tiền ủng hộ 22.770.756đ

Sứ giả gây quỹ

Bạn có thể trở thành sứ giả gây quỹ cho các dự án bằng cách tạo trang gây quỹ với mục tiêu của riêng mình.

Đang gây quỹ

Chưa có dự án nào đang gây qũy.
Scroll to top