...

“Quỹ Phan Anh xác định văn hóa giáo dục là nền tảng xã hội của mọi quốc gia, nó còn là động lực phát triển của mỗi dân tộc. Với sự phát triển thần kỳ của khoa học và công nghệ hiện nay sẽ tạo ra môi trường mới cho sự phát triển nền văn hóa giáo dục tiên tiến. Đây là cơ hội để nền giáo dục nước Việt Nam chúng ta nhanh chóng đạt được những ước nguyện của mình.”
Dự án 1
Sứ giả 2
Số người ủng hộ 8
Số tiền ủng hộ 1.850.000đ

Dự án đang gây quỹ

Dự án kết thúc gây quỹ

Chưa có dự án nào đã kết thúc gây qũy.
Scroll to top