...

“Quỹ Từ thiện Bông Sen được thành lập theo Quyết định số: 24/QĐ-BNV ngày 5 tháng 1 năm 2018. Quỹ Bông Sen là phiên bản mở rộng của Quỹ Từ thiện Tình Thương thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc.”
Dự án 1
Sứ giả 1
Số người ủng hộ 11
Số tiền ủng hộ 1.925.000đ

Dự án đang gây quỹ

Dự án kết thúc gây quỹ

Chưa có dự án nào đã kết thúc gây qũy.
Scroll to top