...

“Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) là Quỹ duy nhất của nhà nước được thành lập ngày 04/5/1992 theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (nay là Luật trẻ em 2016) để huy động nguồn lực trong nước và quốc tế hỗ trợ thực hiện các mục tiêu vì trẻ em của Chính phủ Việt Nam – Thực hiện Quyền trẻ em theo Công ước Quyền trẻ em mà Việt Nam đã ký và phê chuẩn (1990)”
Dự án 1
Sứ giả 0
Số người ủng hộ 27
Số tiền ủng hộ 5.274.633đ

Scroll to top