...

“Mùa Đông Ấm là quỹ từ thiện hoạt động phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ trẻ em kém may mắn tại Việt Nam. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra các thay đổi tích cực thông qua việc hỗ trợ tinh thần, điều kiện học tập và sinh hoạt cho trẻ em. Trẻ em không phải học tập và sinh hoạt trong các điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất và tinh thần. Quỹ Mùa Đông Ấm được vận hành bởi Doanh nghiệp xã hội GiveNow từ 11/2022”
Dự án 1
Sứ giả 9
Số người ủng hộ 101
Số tiền ủng hộ 38.975.492đ

Sứ giả gây quỹ

Bạn có thể trở thành sứ giả gây quỹ cho các dự án bằng cách tạo trang gây quỹ với mục tiêu của riêng mình.

Đang gây quỹ

Kết thúc gây quỹ

Chưa có dự án nào đã kết thúc gây qũy.
Scroll to top