Điều khoản, điều kiện

Cập nhật ngày 26 tháng 03 năm 2022

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN WWW.GIVENOW.VN

 

I.              NGUYÊN TẮC CHUNG

Nền tảng công nghệ thông tin www.givenow.vn (“Givenow.vn”) là website www.givenow.vn được quản lý, vận hành và phát triển bởi doanh nghiệp xã hội Công ty Cổ phần Givenow (“GiveNow”) nhằm mục đích cung cấp nền tảng tự động hóa hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động vận động, tài trợ, tiếp nhận tài trợ cho các chương trình từ thiện, vì cộng đồng trên nguyên tắc thuận tiện, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài việc hỗ trợ nền tảng công nghệ thông tin, Givenow.vn và Công ty không tham gia trực tiếp vào quá trình tài trợ, tiếp nhận tài trợ và sử dụng các kinh phí tài trợ của các cá nhân tổ chức sử dụng.

Các cá nhân, tổ chức đồng ý sử dụng Givenow.vn sẽ mặc nhiên đồng ý với điều khoản sử dụng (“quy định này”) và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan áp dụng đối với từng thời điểm sử dụng.

GiveNow sẵn sàng giải thích cho các cá nhân, tổ chức sử dụng Givenow.vn về các điều khoản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo: [email protected]

GiveNow bảo lưu toàn quyền chỉnh sửa, thay đổi nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kì thời điểm nào. Việc chỉnh sửa, thay đổi (nếu có) sẽ được công khai đăng tải trên Givenow.vn hoặc thông báo cho các cá nhân, tổ chức sử dụng Givenow.vn trước khi Công ty tiến hành thay đổi và có hiệu lực kể từ thời điểm GiveNow đăng tải/gửi thông báo hoặc một thời điểm khác do GiveNow ấn định, hoặc kể từ thời điểm quy định pháp luật mới có hiệu lực, nếu sự thay đổi đó là theo yêu cầu của pháp luật.

II.            QUY ĐỊNH CHUNG

1.    Các định nghĩa

Người dùng: Là các tổ chức, cá nhân sử dụng Givenow.vn và được cấp Tài khoản sử dụng dưới các vai trò khác nhau như tổ chức gây quỹ, người ủng hộ, sứ giả gây quỹ, doanh nghiệp,…

Tài khoản sử dụng: Là tài khoản người dùng trên hệ thống Givenow.vn được GiveNow cấp quyền sử dụng để thực hiện các hoạt động theo quy định của Givenow.vn. Mỗi một đăng ký thành công gồm tên đăng nhập và mật khẩu thông qua đường dẫn được gửi đến số điện thoại/email của Người dùng được tính là 01 (một) tài khoản sử dụng.

Dự án: Là chương trình vận động, tiếp nhận, phân phối tài trợ cho các hoạt động từ thiện, vì cộng đồng do Tài khoản sử dụng tuyên truyền, thực hiện và đăng tải trên Givenow.vn theo đúng điều khoản sử dụng của Givenow.vn và quy định pháp luật.

Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán: Gồm dịch vụ cổng thanh toán điện tử và dịch vụ hỗ trợ thu hộ.

Người Ủng Hộ: Là các cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu đóng góp cho Dự Án thông qua Dịch vụ trung gian thanh toán được GiveNow chấp thuận tại từng thời điểm nhất định.

Ngày làm việc: Là ngày theo Dương lịch, không bao gồm các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật của Việt Nam.

Tháng: là tháng theo Dương lịch và “hàng tháng” sẽ được hiểu tương ứng

Bên Thứ Ba: Là bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào liên quan đến việc sử dụng Givenow.vn, bao gồm nhưng không giới hạn ở: các bên cung cấp dịch vụ cổng thanh toán điện tử, ngân hàng/tổ chức tín dụng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền… (mà không phải là Người dùng và GiveNow).

Rủi ro: là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện quy định này và các văn bản thỏa thuận mà Người dùng và GiveNow đã ký kết hoặc Người dùng đã chấp thuận; Rủi ro được xác lập do các hành vi bất cẩn, do việc không chấp hành hay tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình trong quá trình thực hiện/hoạt động của Mỗi Bên hoặc bị gây ra bởi một Bên Thứ Ba khác có liên quan đến một trong Các Bên mà Các Bên không thấy được hoặc thấy được nhưng tin rằng nó sẽ không xảy ra.

Sự Kiện Bất Khả Kháng: Có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào xảy ra một cách khách quan và nằm ngoài khả năng kiểm soát của Các Bên, mà không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép dẫn đến Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như động đất, bão, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sự thay đổi chính sách của Nhà nước mà sự kiện đó đáp ứng đủ các yếu tố như đã nêu tại điểm này, mà trước đó Các Bên chưa có cơ sở xác định, và làm cản trở việc thực hiện toàn bộ hay một phần nghĩa vụ theo quy định này và các văn bản thỏa thuận mà Người dùng GiveNow đã ký kết hoặc Người dùng đã chấp thuận.

2.    Tài khoản sử dụng của Người dùng

Để có thể hoạt động trên Givenow.vn, Người dùng sẽ phải tạo Tài khoản sử dụng và mật khẩu. Khi sử dụng Tài khoản sử dụng, Người dùng phải bảo đảm:

a.     Tuân thủ nguyên tắc đặt tên Tài khoản sử dụng, bao gồm:

  •   Đúng họ và tên ghi trên Chứng mình nhân dân hoặc Căn cước công dân.
  • Không được đặt tên Tài khoản sử dụng theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm và tên của những cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nguyên tắc hoạt động của nền tảng.
  • Không được đặt tên Tài khoản sử dụng trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.
  • Không được đặt tên Tài khoản sử dụng trùng hoặc gây nhầm lẫn để giả mạo các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.
  • Không được đặt tên tài khoản sử dụng vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.
  • Tài khoản sử dụng vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị đình chỉ và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

b.    Tuân thủ nguyên tắc đặt mật khẩu, bao gồm:

c.     Người dùng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và Tài khoản sử dụng của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến Tài khoản sử dụng của Người dùng.

d.    Mỗi một người dùng sẽ chỉ được tạo lập duy nhất 01 (một) Tài khoản sử dụng tại Givenow.vn (trừ trường hợp được GiveNow chấp thuận bằng văn bản về việc sử dụng nhiều hơn 01 (một) Tài khoản người dùng). 

e.     Người dùng thông báo ngay cho GiveNow khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Người dùng đăng xuất (logout) khỏi Tài khoản sử dụng sau mỗi phiên sử dụng. GiveNow không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Người dùng không tuân thủ điều này hay do sự truy cập trái phép vào Tài khoản sử dụng của Người dùng.

f.      Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu Tài khoản sử dụng, Người dùng đồng ý rằng GiveNow sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của GiveNow (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên. Người dùng phải hoàn thành các nghĩa vụ liên quan đối với Tài khoản sử dụng tính đến thời điểm bị chấm dứt hoặc đình chỉ.

3.    Quy định hoạt động trên Givenow.vn

Trong quá trình hoạt động trên Givenow.vn Người dùng cam kết Tài khoản sử dụng sẽ tuân thủ các quy định về hoạt động của Givenow.vn và các quy định liên quan khác của pháp luật tại từng thời điểm sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định sau:

a.  Quy định về hình ảnh, thông tin.

          Không sử dụng hình ảnh, thông tin có hàm ý kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

          Không chia sẻ các thông tin, sử dụng hình ảnh hoặc hình ảnh mô tả có tính xúc phạm các danh nhân, anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam và lãnh đạo của các cơ quan tổ chức quốc tế.

          Không sử dụng hình ảnh có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế mà xúc phạm đến uy tín của các tổ chức này.

          Không chia sẻ các thông tin và sử dụng các hình ảnh liên quan tới tôn giáo mà gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại chính sách tôn giáo của Việt Nam.

          Không sử dụng ảnh của tội phạm, khủng bố, phát xít, và ảnh hoặc hình ảnh mô tả các cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

          Không chia sẻ thông tin và sử dụng ảnh xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác,…

          Cung cấp đầy đủ thông tin về Người dùng khi hoạt động trên Givenow.vn, bao gồm: họ tên, năm sinh, giới, ngành nghề, trình độ, số điện thoại và địa chỉ email, tên quỹ/câu lạc bộ/nhóm thiện nguyện do cá nhân điều hành, tôn chỉ, mục đích, kinh nghiệm, thời gian hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng,…

          Các thông tin về Người dùng, Tài khoản sử dụng và các thông tin về Dự án như: Số dư, các giao dịch của Dự án,… sẽ được công khai, minh bạch trên Givenow.

          Khuyến khích Người dùng truyền thông, thông tin rộng rãi ý nghĩa, mục tiêu, đối tượng được hỗ trợ của Dự án, thời gian, số hiệu tài khoản thiện nguyện tiếp nhận tiền ủng hộ trên các kênh thông tin đại chúng và các trang tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

          Trong trường hợp Người dùng có kết nối kỹ thuật với Givenow.vn, Người dùng chịu trách nhiệm quản trị hệ thống của mình được thông suốt và kịp thời với nhu cầu của Người Ủng Hộ; áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn số liệu, thông tin về giao dịch và tài khoản của Người Ủng Hộ theo các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm bằng chi phí của mình về các tổn thất xảy ra do việc truyền sai thông tin giao dịch.

          Người dùng đảm bảo các phần mềm, chương trình, các tài liệu…liên quan đến Givenow.vn mà Người dùng có được trong quá trình cung cấp dich vụ là những thông tin mật mà Người dùng phải bảo mật và lưu giữ an toàn.

          Người dùng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cho GiveNow để tiến hành thiết lập thông số mở mới, thay đổi thông tin/ngừng cung cấp Dịch Vụ cho Người dùng trên hệ thống của GiveNow, ngân hàng và bất kỳ Bên Thứ Ba nào khác.

          Cung cấp cho Công ty bản xác nhận giao dịch giữa Người dùng và chủ thẻ/chủ tài khoản của bất kỳ một giao dịch nào trong vòng ba (03) Ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của GiveNow.

          Cho phép các bên cung cấp dịch vụ cổng thanh toán điện tử cung cấp dữ liệu thanh toán của Người dùng cho GiveNow.

          Truyền thông, quảng bá các Dự án và Givenow.vn trên các phương tiện thông tin truyền thông. Không được làm ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín và chất lượng dịch vụ của GiveNow. Người dùng cam kết và đảm bảo chỉ sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu và hình ảnh của GiveNow.

          GiveNow có quyền tiếp cận, sử dụng, công khai thông tin hoạt động của các Tài Khoản Sử Dụng, Dự án, dữ liệu thanh toán qua các Bên Thứ Ba nhằm minh bạch thông tin các hoạt động, Dự án; minh bạch nguồn tiền (kinh phí) của các Người Ủng Hộ,…

          GiveNow được quyền sử dụng thông tin của Người dùng và các Dự án cho mục đích truyền thông hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các đối tác khác của GiveNow.

          Người dùng cam kết bảo quản, lưu giữ và cung cấp cho GiveNow các thông tin dữ liệu liên quan đến các giao dịch của Người Ủng Hộ trong vòng mười tám (18) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch.

b.    Quy định về việc thực hiện các Dự án

          Người dùng được phép vận động và tiếp nhận tài trợ, phân phối các khoản tài trợ để thực hiện các hoạt động từ thiện và các hoạt động vì cộng đồng theo quy định pháp luật. Người dùng cam kết chịu trách nhiệm về các hoạt động của Dự án và tuân thủ quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các thủ tục xin cấp phép/thông báo/đăng ký trong quá trình hoạt động, kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          Thông báo cho GiveNow các giao dịch bị nghi ngờ gian lận của Người dùng. Hàng ngày, nếu phát hiện các giao dịch bị nghi ngờ là gian lận hay giao dịch có độ rủi ro cao, GiveNow sẽ gửi danh sách các giao dịch đó cho Người dùng và Người dùng phải có trách nhiệm xác thực Người Ủng Hộ hoặc thực hiện hủy giao dịch, hoàn trả tiền cho Người Ủng Hộ.

          Ký kết hợp đồng dịch vụ trung gian thanh toán với Bên Thứ Ba được GiveNow chỉ định hoặc chấp thuận.

          Cập nhật thường xuyên, kịp thời hoạt động của các Dự án, thực hiện báo cáo về thời gian, tiến độ, việc sử dụng kinh phí nhận được từ các Người Ủng Hộ và các yêu cầu khác theo quy định của Givenow.vn.

          Thực hiện thông báo, báo cáo hoạt động của Dự án theo quy định của pháp luật (nếu có).

          Người dùng đồng ý rằng trong và sau khi kết thúc các Dự án, GiveNow có quyền thay mặt Người dùng làm việc với Bên Thứ Ba để yêu cầu cung cấp, sao lưu và đối soát các thông tin liên quan đến các Dự án và Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Các khoản ủng hộ được nhận, thông tin biến động tài khoản,… phát sinh trong thời gian Người dùng sử dụng Givenow.vn; Người dùng chịu trách nhiệm về hành vi này và không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào khác.

          Cam kết không có hành vi hay ngụ ý phân biệt đối xử với phương tiện thanh toán của Người Ủng Hộ; không thực hiện quảng cáo, chào hàng hoặc bất kỳ hình thức giới nào khác nhằm khuyến khích Nhà Tài Trợ thay đổi phương thức thanh toán mà GiveNow cung cấp sang hình thức thanh toán khác.

c.     Đối soát, khiếu nại

          Đảm bảo giải quyết trực tiếp với Người Ủng Hộ tất cả các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc thu các khoản tiền đóng góp của Người Ủng Hộ. Khi GiveNow có yêu cầu, Người dùng có nghĩa vụ thông báo cho GiveNow các thông tin liên quan đến các tranh chấp nêu trên.

          Cung cấp đầy đủ chứng từ giao dịch theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, GiveNow khi có yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp; Trong trường hợp nhận được yêu cầu cung cấp chứng từ của GiveNow cho các giao dịch tra soát, khiếu nại, Người dùng phải cung cấp đầy đủ chứng từ để chứng minh giao dịch là có thực, trong vòng ba (03) Ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của GiveNow. Người dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các giao dịch này khi không thể cung cấp được chứng từ, cung cấp chứng từ chậm trễ và/hoặc cung cấp chứng từ giả mạo.

          Quy trình đối soát: […][1]

4.    Chế tài xử lý vi phạm

a.     GiveNow có quyền tạm ngừng/ngừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ của Givenow.vn đối với Tài khoản sử dụng mà không cần báo trước cho Người dùng trong các trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp sau:

          Người dùng vi phạm các điều khoản, điều kiện của quy định này và các văn bản thỏa thuận mà Người dùng và GiveNow đã ký kết hoặc Người dùng đã chấp thuận;

          Theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

          Phát sinh Giao dịch nghi ngờ;

          Có căn cứ/nghi ngờ về hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

          Hoạt động của Người dùng được nhận định là không an toàn hoặc có rủi ro trong thanh toán;

          Khi lợi ích của Người dùng/ GiveNow /Bên Thứ Ba liên quan tới Hợp Đồng có thể bị phương hại;

          Khi có các sự cố do sự Kiện Bất Khả Kháng, hoặc vượt quá phạm vi kiểm soát của Công ty.

          Khi có sự kiện vượt quá phạm vi kiểm soát, an toàn.

b.    Tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp các tính năng và dịch vụ trong trường hợp Người dùng vi phạm các điều khoản, điều kiện của quy định này và các văn bản thỏa thuận mà Người dùng và GiveNow đã ký kết hoặc Người dùng đã chấp thuận và/hoặc quy định của pháp luật.

c.     GiveNow được quyền khấu trừ các khoản phạt vi phạm của Người dùng (nếu có) vào số tiền các giao dịch thành công trả cho Người dùng.

5.    Giới hạn trách nhiệm pháp lý

a.     Người dùng miễn trừ và tránh cho GiveNow khỏi tất cả các trách nhiệm, thiệt hại phát sinh (nếu có) do hành vi vi phạm của Người dùng với Người Ủng Hộ và bất kỳ Bên Thứ Ba nào khác và bồi thường cho GiveNow các thiệt hại liên quan mà GiveNow phải gánh chịu (nếu có) do sự vi phạm đó gây ra.

b.    GiveNow được miễn trách nhiệm khi Người dùng không thể sử dụng Dịch Vụ vì:

          Người dùng hoặc Người Ủng Hộ không thể sử dụng Tài khoản sử dụng vì không thể truy cập hay kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ, mạng lưới, người sử dụng dịch vụ hay các nguồn thông tin qua mạng Internet, do lỗi mạng Internet hoặc do lỗi của bên thứ ba ngoài tầm kiểm soát của GiveNow hoặc trong thời gian GiveNow đang nâng cấp, bảo dưỡng hệ thống mà đã được GiveNow thông báo từ trước.

          Các tổn thất liên quan đến giao dịch giả mạo, gian lận, giao dịch mà Người Ủng Hộ khiếu nại không thực hiện giao dịch và GiveNow không truy đòi được tiền từ ngân hàng phát hành thẻ, các tổn thất liên quan đến mất cắp dữ liệu tại Người dùng.

c.     Khi có Rủi ro và Sự Kiện Bất Khả Kháng xẩy ra và các bên đã tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra và/hoặc tìm giải pháp thay thế để thực hiện trách nhiệm liên quan và phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc đã và sẽ bị cản trở; và thông báo cho Bên kia về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc đã và sẽ bị cản trở kèm theo giấy xác nhận về Sự Kiện Bất Khả Kháng đó do cơ quan có thẩm quyền tại nơi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng cấp; và tiếp tục thực hiện trách nhiệm liên quan ngay khi chấm dứt Sự Kiện Bất Khả Kháng thì các bên liên quan sẽ được miễn việc thực hiện công việc thuộc nghĩa vụ của mình trong thời gian mà Sự Kiện Bất Khả Kháng cản trở. Tuy nhiên, bất cứ nghĩa vụ nào của Mỗi Bên phát sinh trước khi xuất hiện Sự Kiện Bất Khả Kháng đều không được miễn trừ do sự xuất hiện Bất khả kháng.

6.    Bảo mật thông tin

a.     Ngoài những thông tin Các Bên được quyền tiết lộ theo quy định này và các văn bản thỏa thuận mà Người dùng và GiveNow đã ký kết hoặc Người dùng đã chấp thuận này, Các Bên cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến việc thực hiện quy định này và các văn bản thỏa thuận mà Người dùng và GiveNow đã ký kết hoặc Người dùng đã chấp thuận và không tiết lộ cho bất kỳ một bên nào khác nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia (trừ công ty mẹ, con, liên kết, đơn vị phụ thuộc, kiểm toán, tư vấn của Các Bên hoặc theo quy định của pháp luật). Bên tiết lộ đảm bảo công ty mẹ, con, liên kết, đơn vị phụ thuộc, kiểm toán, tư vấn của Bên đó phải tuân thủ theo quy định về bảo mật thông tin tại Điều này.

b.    Nếu Một Bên cần phải tiết lộ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào liên quan tới Hợp đồng này theo quy định của pháp luật, hoặc khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì ngay lập tức phải thông báo cho Bên còn lại để thống nhất.

c.     Nếu Một Bên vi phạm quy định này và các văn bản thỏa thuận mà Người dùng và GiveNow đã ký kết hoặc Người dùng đã chấp thuận, GiveNow vi phạm có quyền ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng Tài khoản sử dụng và yêu cầu Bên vi phạm bồi thường mọi thiệt hại do việc vi phạm gây ra đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bên còn lại về hành vi vi phạm.

d.    Khi chấm dứt sử dụng Tài khoản sử dụng, Các Bên sẽ trả lại mọi thông tin đã nhận có liên quan đến việc thực hiện quy định này và các văn bản thỏa thuận mà Người dùng và GiveNow đã ký kết hoặc Người dùng đã chấp thuận, ngoại trừ thông tin hoặc tài liệu phải được giữ lại theo pháp luật, với điều kiện bất kỳ thông tin hoặc tài liệu được giữ lại phải được bảo mật theo điều khoản bảo mật của quy định này và các văn bản thỏa thuận mà Người dùng và GiveNow đã ký kết hoặc Người dùng đã chấp thuận và chỉ được sử dụng liên quan đến việc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo pháp luật.

e.     Điều khoản này có hiệu lực ngay cả khi quy định này và các văn bản thỏa thuận mà Người dùng và GiveNow đã ký kết hoặc Người dùng đã chấp thuận chấm dứt và cho đến khi Các Bên thống nhất bằng văn bản kết thúc thời gian bảo mật.

7.    Giải quyết tranh chấp

a.     Trường hợp có tranh chấp, Hai Bên giải quyết thông qua thương lượng, trên tinh thần hợp tác xây dựng vì lợi ích chung. Nếu không tự thỏa thuận được thì Hai Bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết, chi phí tố tụng sẽ do bên thua kiện chịu.

b.    Trong quá trình giải quyết tranh chấp, Các Bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của Givenow.vn và các văn bản thỏa thuận mà Người dùng và GiveNow đã ký kết hoặc Người dùng đã chấp thuận.

8.    Các cam kết khác

a.     Người dùng không chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền, nghĩa vụ của mình đối với Tài khoản sử dụng cho Bên Thứ Ba nếu chưa được chấp thuận trước bằng văn bản bởi GiveNow.

b.    Người dùng cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các Dự án, hoạt động và không thực hiện các hoạt động bị cấm theo quy định của pháp luật trên Givenow.vn; các khoản tiền, luồng tiền được khởi tạo, xử lý thông qua các Dự án được đăng tải, vận hành trên Givenow.vn do Người dùng tiến hành là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và pháp luật có liên quan khác.

Scroll to top